Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2023./2024. na području Međimurske županije.
16. siječnja 2023.
Dječji vrtić „Selnički zvončići“, dugačka priča sa sretnim završetkom
2. veljače 2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Selnički zvončići od 19. srpnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Selnički zvončići na 34. sjednici održanoj 16. prosinca 2023. godine raspisuje

 

NATJEČAJ  za zdravstvenog/e voditelja/ice-medicinske sestre na određeno vrijeme

 

  1. Zdravstveni/a voditelj/ica-medicinska sestra na određeno vrijeme, zamjena, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članku 2., točki 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97) te članku 40. točki 6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Selnički zvončići od 19. srpnja 2021. godine

 

Probni rad u trajanju od 90 dana.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

  • visoka stručna sprema, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili ili studij sestrinstva ili stečena viša stručna sprema prema ranijim propisima specijalistički studij sestrinstva

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:

–  utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

–  da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu, prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslike):

  1. životopis,
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  3. dokaz o položenom stručnom ispitu
  4. elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od datuma objave ovog natječaja,
  5. presliku osobne iskaznice,
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, izdanu u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću koja ne smije biti starija od datuma objave ovog natječaja,
  7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u istu svrhu i s istim rokovima,
  8. potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u istu svrhu i s istim rokovima.

 

Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.

 

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati koji podnesu potpunu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor i/ili provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidati će biti obaviješteni o terminu održavanja razgovora i/ili provjere sposobnosti i vještina putem e-maila i/ili telefonski, najmanje 3 (tri) dana prije termina.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Selnički zvončići kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijavu na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu:

 

Dječji vrtić Selnički zvončići, Bukovčak 1C, 40314 Selnica – s naznakom „ Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu-medicinsku sestru“.

 

Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja i preuzimanju dokumentacije kandidati će biti obaviješteni sukladno Zakonu, a putem e-maila u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.


 

Predsjednik Upravnog vijeća

 Nikola Hren, dipl.iur.

 

Transparentnost