NATJEČAJ prijam odgojitelja/ice na neodređeno radno vrijeme
4. ožujka 2024.
Poziv za sudjelovanje u akciji prikupljanja starog papira
13. svibnja 2024.

Temeljem članka 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Selnički zvončići od 26. siječnja 2023. godine i članka 6. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Selnički zvončići, Odluke o upisu djece rane i predškolske dobi u redoviti program Dječjeg vrtića Selnički zvončići za pedagošku godinu 2024./2025. Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Selnički zvončići (u daljnjem tekstu: Vrtić) Ustanova objavljuje

 

NATJEČAJ za upis djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS I NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA

Dječji vrtić Selnički zvončići zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

zaprimat će

od 29.  travnja do 10. svibnja 2024. godine u prostorijama Vrtića svakim radnim danom u vremenu od 7,00-15,00 ili putem e-maila:mtuksar@dv-selnicki-zvoncici.hr.

Zahtjev za upis s obveznom dokumentacijom u nastavku (sva potrebna dokumentacija nalazi se u prilozima Obavijesti) potrebno je dostaviti u roku

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

 

 1. Redoviti cjelodnevni (10-satni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima za jasličku i vrtićku dob (s integriranim programom predškole)

 

 

 1. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

Roditelj/skrbnik djeteta podnosi zahtjev za upis djeteta u program Vrtića, u pravilu, ako stanuje na području na kojem djeluje Vrtić, odnosno, ako ima interes za izabrani program koji nudi Vrtić.

Uz ispunjeni Zahtjev za upis djeteta (PRILOG 1) roditelj/skrbnik prilaže:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta za koje se zahtjeva upis;
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta;
 • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta;
 • presliku osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika;
 • potvrdu o radnom statusu roditelja/skrbnika (elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini, potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta ne stariju od 3 mjeseca;
 • potvrdu o sufinanciranju troškova smještaja koju izdaje nadležni odjel jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelji/skrbnici imaju prebivalište (obrazac Zahtjeva za sufinanciranje troškova boravka djeteta u Vrtiću koji je potrebno predati u Općinu Selnica, Jelačićev trg 4 kako bi se sufinanciranje potvrdilo nalazi se u PRILOGU 2);
 • ispunjenu potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u Vrtić ne stariju od 3 mjeseca (PRILOG 3);
 • ispunjeni zdravstveni karton djeteta u Vrtiću s podacima o obavljenom obveznom cijepljenju (PRILOG 4);
 • ispunjeni obrazac za inicijalni razgovor (PRILOG 5);
 • suglasnost za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka djeteta (PRILOG 6);
 • izjava o dovođenju i odvođenju djeteta iz Vrtića (PRILOG 7).

III. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko Vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Vrtića za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama članka 20. stavka 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) imati: djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života; djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca iz obitelji s troje ili više djece; djeca oba zaposlena roditelja; djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja; djeca samohranih roditelja; djeca jednoroditeljskih obitelji; djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom; djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima; djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića: djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • za dijete roditelja/skrbnika žrtava i invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;
 • za dijete oba zaposlena roditelja/skrbnika – elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem/skrbnikom –elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili drugi dokazi da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu;
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja/skrbnika – elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;
 • dijete koje živi s oba ili jednim redovnim studentom – potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta;
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće skrbi;
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi – za svako dijete do 7 godine rodni list;
 • za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravima na doplatak za djecu;
 • za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić – preporuka Centra za socijalnu skrb;
 • za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).

 

 

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis djece u Vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručnog tima Vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta (ako šifra nije navedena upisuje se OIB) na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Vrtića najkasnije mjesec dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za žalbu.

 1. UPIS

Djeca se u Vrtić upisuju na temelju Ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s Vrtićem danom polaska djeteta u Vrtić.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Selnički zvončići

Mateja Tuksar, v.r.


 

docx

Natječaj upisi 2024-2025

Posjete: 27
Dodano datuma: 24.04.2024
docx

Zahtjev za upis

Posjete: 47
Dodano datuma: 24.04.2024
odt

Obrazac potvrde nadležnog liječnika

Posjete: 19
Dodano datuma: 24.04.2024
docx

Inicijalni

Posjete: 23
Dodano datuma: 24.04.2024
docx

Izjava - dolazak i odlazak

Posjete: 23
Dodano datuma: 24.04.2024
odt

Obrazac zdravstvenog kartona

Posjete: 24
Dodano datuma: 24.04.2024
docx

Suglasnost

Posjete: 21
Dodano datuma: 24.04.2024

 

Transparentnost