Poziv za sudjelovanje u akciji prikupljanja starog papira
9. svibnja 2023.
19. OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA
24. svibnja 2023.

Dječji vrtić „Selnički zvončići“

Bukovčak 1C, Selnica

Selnica, 12. svibnja 2023.

Temeljem članka 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Selnički zvončići od 26. siječnja 2023. godine i članka 6. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Selnički zvončići, Odluke o upisima i o mjerilima upisa Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Selnički zvončići (u daljnjem tekstu: Vrtić) Ustanova objavljuje

 

NATJEČAJ za upis djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS I NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA

Dječji vrtić Selnički zvončići zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

zaprimat će

od 15.  svibnja do 26. svibnja 2023. godine u prostorijama Vrtića svakim radnim danom u vremenu od 9,00-11,00 i 14,00-16,00 ili putem e-maila:mtuksar@dv-selnicki-zvoncici.hr.

Zahtjev za upis s obveznom dokumentacijom u nastavku (sva potrebna dokumentacija nalazi se u prilozima Obavijesti) potrebno je dostaviti u roku

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

 

 1. Redoviti cjelodnevni (10-satni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima za jasličku i vrtićku dob

 

 

 1. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

Roditelj/skrbnik djeteta podnosi zahtjev za upis djeteta u program Vrtića, u pravilu, ako stanuje na području na kojem djeluje Vrtić, odnosno, ako ima interes za izabrani program koji nudi Vrtić.

 

Uz ispunjeni Zahtjev za upis djeteta (PRILOG 1) roditelj/skrbnik prilaže:

III. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko Vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Vrtića za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Selnički zvončići, imati: djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi zaposlenih roditelja; djeca oba zaposlena roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca s teškoćama u razvoju; djeca u udomiteljskim obiteljima; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu; djeca roditelja iz socijalno ugroženih obitelji.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • za dijete roditelja/skrbnika žrtava i invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;
 • za dijete oba zaposlena roditelja/skrbnika – elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem/skrbnikom –elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili drugi dokazi da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu;
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja/skrbnika – elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;
 • dijete koje živi s oba ili jednim redovnim studentom – potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta;
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće skrbi;
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi – za svako dijete do 7 godine rodni list;
 • za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravima na doplatak za djecu;
 • za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić – preporuka Centra za socijalnu skrb;
 • za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).
 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis djece u Vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručnog tima Vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Vrtića najkasnije mjesec dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za žalbu.

 1. UPIS

Djeca se u Vrtić upisuju na temelju Ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s Vrtićem danom polaska djeteta u Vrtić.

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Selnički zvončići

Mateja Tuksar, v.r.


 

DOKUMENTI ZA UPIS:

Odluka o upisu djece rane predškolske dobi u redoviti program Dječjeg vrtića Selnički zvončići za pedagošku godinu 2023.-2024.
 

 

Transparentnost